خطاب عربی معاصر

۱۰۰,۰۰۰ تومان
محمد عابر جابری ترجمه: احسان پشت مشهدی

همین حوالی

۳۲,۰۰۰ تومان
جومپا لاهیری ترجمه: راضیه خشنود

سایه

۲۵,۰۰۰ تومان
هانس کریستین اندرسن ترجمه: ایرج اسماعیل پور قوچانی

بالزاک (یک بیوگرافی)

۹۰,۰۰۰ تومان
اشتفان زوایگ ترجمه: دکتر ضیاالدین ضیائی

ماهی مهاجم

۲۰,۰۰۰ تومان

نبرد خدایان (آشوری ها)

۳۸۰,۰۰۰ تومان
نیکلاس گیلد برگردانندگان: دکتر ویلسون بیت منصور - دکتر کوشیار کریمی طاری

جنایت و مکافات

۱۱۵,۰۰۰ تومان
فئودور داستایوسکی ترجمه: اصغر رستگار