مقاله

اوه، چه قله هايي كه فتح خواهم كرد!

 

اوه، چه قله هايي كه فتح خواهم كرد!

مباركه

امروز روزته

آزادي تا قله صعود كني

فارغ و سبكبالي

با سر فرزانه

پاشنه كشيده

كنترل مسير تو دستته

سمت مسير تو رأيته

خودت مختاريو

مي دوني آرزوتو

مقصد هستش انتخابي

خيابونارو بالا پايين مي ري

با دقت مي ندازي نگاه

بعضي وقتا ميگي:” انتخاب نكردم اين راه.”

با سر فرزانه و آماده به رو

انقده باهوشي و بيراهه نرو

شايد چيزي نيابي

پايين دست مي خواي بري

خوب اينو خودت خواستي

از شهر مستقيم بيرون ميري

اونجاست راه گريزت

بايد به هواي آزاد رفت

بيرونه كه مهييجه

به مردم نشون بده

هستي عاقلو

آماده به رو

وقتي اتفاقات شروع كرد به افتادن

نشو نگران و هراسان

فقط ثابت قدم باش در راهت

حوادثو رقم زدي فقط خودت

اووه! چه جاهايي كه نبايد برم

براي هدفت پشتكار داري

خيلي تجربه ها منتظرته

به بلند پروازها ملحق مي شي

تا قله ها اوجت مي دن

جا نمي موني وقتي پيوسته در حركتي

رقيباتو جا ميزاري زودي ميشي سردسته

تا بپري ميشي گل سرسبد

تا بپري ميشي بالاترين فرد رأس

جز وقتي كه بايستي

چون بعضي وقتا مجبوري كه بايستي

متاسفم اينو ميگم

افسوس كه اين حقيقته

اون گروه رقيبات بالاتر مي رن

دستت بهشون نمي رسه

باز با اين حال دسته بالا رو داري

درسته كه بالاترن

رقيباي سبقت گرفته

حالا شدن چراغ راهت

كج دار و مريز

راهي ميشي

از جهش باز موندي

با يه برخورد لعنتي

تقدير و سرنوشت اينه

باشي تو اين لحظه در افول

حالت شده گرفته

روحيه تو نباز

راه چاره گشته بسته

جايي مي رسي كه خيابوناش بي نشونه

بعضي پنجره ها روشنه ولي بعضياش سوت و كوره

جايي كه چشو و چالت تو هم مي ره!

جرات داري بيرون باشي؟ جرات داري داخل بشي؟

با چه نتيجه اي بازنده اي يا برنده؟

با “اگر” ادامه بدي بايد بري چپ يا به راست

يا سه چهارم راست؟شايدم نه كاملا”؟

يا سينه خيز برگردي عقب؟

ساده نيست نه متاسفم به اين مي رسي

يه ذهن پر و باز جانشين قبلي شده

ممكنه خيلي كلافه باشي

چون افتادي تو اين مسابقه

افتان و خيزان تو جاده ي سر سام آور رقابت

از پيشترها در راه ناهموار با سرعت عجيب وحشيانه در حركتي

به پيش…مي ترسم به ناكجا آباد برم

جاي درجا زدن

براي بعضي جاي انتظاره

انتظار براي قطاري كه اونارو ببره

يا اتوبوسي كه بياد يا هواپيمايي كه بره

نامه اي كه بياد يا باروني كه بره

تلفني كه زنگ بزنه يا برفي كه بره

منتظر تاييد آره يا نه

منتظر تورم اجاره جاش

همه در حال انتظار كشيدن

منتظر تا ماهي به قلاب بيافته

منتظر باد بادبادكشو به پرواز دربياره

منتظر شب جمعه ست

شايدم منتظره عمو جيك از راه برسه

منتظره كتري بجوشه يا صلح و سكوت بشكنه

منتظره گردنبند مرواريده يا شلوارشه

منتظر كلاه گيس مجعدشه يا فرصت ديگه

همه منتظر

نه!

اون تو شأنت نيست!

راه فرار چيه

از اينه همه توقف و انتظار

آينده ي درخشاني منتظرته

اونجا گروه موسيقي رشد در حال نواختنه

با پرچم مواج در باد

يك بار ديگه در حال اوج گرفتني

آماده هر اتفاق زير اين گنبد كبود باش

بهوش باش چون تو هم آدميزادي!

اوه به چه جاهائيكه نمي خواي برسي و چقدر كار شادي

چه امتيازاتي كه نمي خواي كسب كني چه بازيهايي كه نمي خواي ببري

چه كارهاي محيرالعقولي كه نمي خواي با توپ انجام بدي

اينها تو رو برنده ترين برنده ها خواهد كرد

بله شهرت!شهيرترين خواهي شد

همه برنده شدنتو تو تلويزيون خواهند ديد

مگر اينكه نخوان ببينن

گاهي وقتا دلشون نمي خواد كه ببينن

با عرض پوزش بعضي وقتا

مجبوري تنها بازيتو انجام بدي

بازيهايي كه برنده نداره

چون كه داري با خودت بازي مي كني

همه تنهائيم

چه بخواي چه نخواي

منزوي بودن چيزيه كه

كاملترت مي كنه

انزوات يه شانس عاليه برات

چيزهايي رو مي بيني كه روح از تنت در مياد

اين طرف و اون طرف جاده چيزائيست

چنان مي ترسونتت كه خشكت مي زنه

اما قافيه رو نمي بازي

با هواي خراب

باز به راهت ادامه مي دي

با دشمنان در كمين

باز به راهت ادامه مي دي

از ميونه زوزه خلسه آور

ثابت قدم در راه خود

در كوره راهي ترسناك

حتي اگر از كت و كول افتاده باشي

هم زوار كفشت در رفته باشه

راهپيمايي پيوسته

مي دونم تا دور دستها خواهي رفت

پنجه در پنجه با غول مشكلات

در وقت پيدا شدن سر و كله اش

سردرگم شوي

چون قبل كه نمودي تجربه

سر درگم شوي

با سيل طيوران عجيب در سفري

قدماتو محكم بردار

قدماتو با دقت و تدبير بردار

به ياد داشته باش كه زندگي

يك فعاليت تعادلي بزرگه

سرعت و مهارت و از دست نده

هاج و واج قدم درست نشو

يعني شدنيه؟

بله به راستي پيروز ميشي

(تضمين 98 و 4/3 درصد مي دم)

بچه ها به قله هاي موفقيت مي رسيد

همينه

اسمت هر چيه…باكسبام يا بيكسبي يا بري

يا مردخاي علي وان آلن اوشي

آزادي خودتو به قله برسوني

امروز روزته

قله ت منتظرته

همينه…راهتو ادامه بده

Image result for ‪oh the places you'll go ترجمه‬‏