مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۶)

۳۷۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۱۰ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۲۴ ولت

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۵)

۳۷۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۱۰ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۱۵ ولت

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۴)

۳۷۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۱۰ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۱۲ ولت

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۳)

۳۷۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۱۰ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۵ ولت

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۲)

۳۴۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۲۴ ولت

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۱)

۳۴۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۱۵ ولت

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۰)

۳۴۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۱۲ ولت

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۹)

۳۴۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۵ ولت

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۸)

۳۷۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۱۰ وات ولتاژ ورودی ۹ تا ۳۶ ولت ولتاژ خروجی ۲۴ ولت

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۲)

۳۴۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۹ تا ۳۶ ولت ولتاژ خروجی ۱۵ ولت

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۳)

۳۴۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۹ تا ۳۶ ولت ولتاژ خروجی ۱۲ ولت