بستن
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۶)

۳۷۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۱۰ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۲۴ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۵)

۳۷۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۱۰ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۱۵ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۴)

۳۷۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۱۰ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۱۲ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۳)

۳۷۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۱۰ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۵ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۲)

۳۴۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۲۴ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۱)

۳۴۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۱۵ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۰)

۳۴۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۱۲ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۹)

۳۴۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۵ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۸)

۳۷۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۱۰ وات ولتاژ ورودی ۹ تا ۳۶ ولت ولتاژ خروجی ۲۴ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۲)

۳۴۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۹ تا ۳۶ ولت ولتاژ خروجی ۱۵ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۳)

۳۴۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۹ تا ۳۶ ولت ولتاژ خروجی ۱۲ ولت