بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۶)

۱۸۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۱۰ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۲۴ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۵)

۱۸۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۱۰ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۱۵ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۴)

۱۸۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۱۰ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۱۲ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۳)

۱۸۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۱۰ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۵ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۲)

۱۵۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۲۴ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۱)

۱۵۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۱۵ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۱۰)

۱۵۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۱۲ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۹)

۱۵۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۷۵ ولت ولتاژ خروجی ۵ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۸)

۱۸۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۱۰ وات ولتاژ ورودی ۹ تا ۳۶ ولت ولتاژ خروجی ۲۴ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۲)

۱۵۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۹ تا ۳۶ ولت ولتاژ خروجی ۱۵ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۳)

۱۵۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۹ تا ۳۶ ولت ولتاژ خروجی ۱۲ ولت
بستن

مبدل DC به DC ایزوله ویکتوری پاو (۴)

۱۵۰,۰۰۰ تومان
مبدل DC به DC ایزوله توان خروجی ۶ وات ولتاژ ورودی ۹ تا ۳۶ ولت ولتاژ خروجی ۲۴ ولت