تاریخ تمدن ویل دورانت (۱۱ عنوان در ۱۳ جلد)

ویل و آریل دورانت

تاریخ تمدن (به انگلیسی: The Story of Civilization) نام مجموعه کتابی ۱۱ جلدی است که ویل دورانت به‌همراه همسرش آریل دورانت دربارهٔ تاریخ زندگی انسان از دوران پیش از تاریخ تا پایان سدهٔ هجدهم نوشته‌اند.

بررسی تاریخ تمدن خلاصه دوره دوازده جلدی

   آرنولد توین بی

   محمد حسین آریا

اثر حاضر خلاصه دوره دوازده جلدی بررسی تاریخ است که به تطبیق تمدن از اعصار کهن تا سال ۱۹۷۲ پرداخته است. این کتاب سعی دارد تا مراحل رشد و فروپاشی و در نهایت اضمحلال تمدن‌ها را تحلیل نماید و نتایجی را نشان دهد که از زوال یک تمدن برجای می‌ماند. در همان حال به تأثیر تمدن‌ها و ادیان متعال بر همدیگر می‌پردازد و اثرات تمدن غرب در مواجهه با تمدن‌های عصر کنونی را توصیف و با این کار در واقع شرح حال فرهنگ و تمدن بشری را در کمال مهارت بازگو می‌کند.

جامعه شناسی تمدن، مسائل تاریخی و سنت‌های نظری

یوهان پی. آرناسون

ترجمه: سالار کاشانی

در دهه‌های اخیر علاقۀ متفکران به بحث دربارۀ تمدن‌ها، هم در حیطۀ مباحث سیاسی و هم در بستر بحث‌های جامعه‌شناختی، افزایش یافته است؛ همین نکته توجه برخی از عالمان علوم اجتماعی را به ضرورت تأمل نظری دربارۀ مسائل و منظرهای اصلی این قلمرو جلب کرده است. کتاب جامعه‌شناسی تمدن: مسائل تاریخی و سنت‌های نظری کاوشی نظام‌مند و نقادانه است در شناخت رویکردهای تحلیل تمدنی معاصر. آرناسون الگوهای نظری مطرح‌شده در کار جامعه‌شناسان تاریخی و آراء مورخان این حوزه را با نگاهی انتقادی تشریح می‌کند و می‌کوشد به تحلیلی چندوجهی از تمدن‌ها دست یابد. در این چارچوبِ تحلیلی، او بر فرهنگ و نیز پویایی نهادهای سیاسی و اقتصادی تمدن‌ها تأکید می‌کند. سیر پرفرازونشیب کتاب در فصل پایانی به سوالاتی نقادانه دربارۀ اروپامحوری و قوت و ضعف‌های نظریۀ پسااستعماری در تحلیل اجتماعی می‌انجامد.

بررسی تاریخ (۲ جلدی)(حکایتی از تمدن های بر جای مانده و منقرض)

   آرنولد توین بی

   محمد حسین آریا

کتاب بررسی تاریخ، تالیف آرنولد توین بی،به صورتی که اکنون در دوجلد در دسترس خوانندگان قرار دارد،گزارش خلاصه شده ای است از دوره ی ده جلدی بررسی تاریخ که تلخیص آن توسط دیوید چرچیل سامرول،صورت پذیرفته است ومورد تایید وتحسین توین بی نیز قرار گرفته است.

این مجموعه روایتی مستدل،یکپارچه وپیوسته است که ماهیت والگوی تجربه ی نژاد انسان،از نخستین ظهور جوامع انسانی تاعصر جدید،راشرح می دهد.