دیوانگی درجه یک

دکتر نصیر قائمی

ترجمه: آزاده معتمدی محمدیان

مورخان مدت‌های مدیدی است که در مورد بی‌ثباتی ذهنی آشکار این رهبران بزرگ دچار حیرت شده اند: ناپلئون، لینکلن، چرچیل، هیتلر و دیگران در کتاب دیوانگی درجه یک، دکتر نصیر قائمی، مدیر برنامه اختلالات خلق در مرکز پزشکی تافنس، کشف تاریخی تکان دهنده‌ای در رابطه با ارتباط قوی میان بیماری روانی و رهبری ارائه می‌دهد و این فرضیه ی بحث‌برانگیز و قانع کننده را مطرح میکند. ویژگی‌هایی که بیانگر اختللات خلقی در آنان است که سازنده بهترین رهبران در زمان بحران می‌باشند. این کتاب با توجه به اهمیت واقع‌گرایی ناشی از افسردگی در لینکلن نسبت به رهبری بی‌زرق و برق افراد عاقلی همچون نویل چمبرلین، بسیاری از مهم‌ترین ادراکات ما از ذهن را دگرگون می‌کند.