نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

همچون یک داستان

22,500 تومان
دانیل پناک ترجمه: بیتا خلیلی و منصوره شجاعی

همچون یک داستان ، نقدی است بر سنتهای غلط و دست و پاگیر تعلیم و تربیت و فرهنگنگارنده در این راه از زبان طنز مدد جسته و سختترین و خشکترین اصول و مفاهیم آموزش و پرورش را در ارتباط با مطالعه به نقد کشیده استاو معتقد است در امر مطالعه و علاقه به آن، هر کودکی، روشهای خاص خود را دارا است و استفاده از فاکتورهای کلیشهای برای ترغیب فرزندان به خواندن، فقط آنها را خسته و دلزده میکندوی نظریههای خویش را در قالب چهار بخش تولید کیمیاگر؛ باید مطالعه کرد (جزماندیشی)؛ پیش به سوی خواندن و قرائت ما از ده فرمان (یا حقوق زوالناپذیر خواندنارائه کرده است.