در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

ارشاد العوام

تومان

محمدکریم خان کرمانی

ارشاد العوام کتاب چهار جلدی است در عقاید از حاج محمدکریم خان کرمانی رهبر فرقه شیخیه ، که این کتاب را مهم‌ترین اثر ایشان می‌توان دانست. فرازهایی از کتاب ارشاد العوام توسط هانری کربن به زبان فرانسوی ترجمه شد، آنگاه از فرانسوی به انگلیسی نیز ترجمه شد. .از متن کتاب: . و بعد چنین گوید بنده اثیم کریم بن ابرهیم که چون دیدم بعضی از مؤمنین را که طالب تصحیح اعتقادات حقه بودند و از فهم زبان عربی محروم و جمله کتابها که در این علم نوشته شده بود بزبان عربی بود و اگر قلیلی هم بزبان فارسی بود بر فهمهای ایشان گران بود و بقسم مشکلی نوشته شده بود بحدی که بعد از ترجمه کردن باز نمیتوانستند که آن را بفهمند و هم لفظ آنها مشکل بود و هم دلیلهائی که آورده بودند و عوام از فهم آنها بکلی محروم مانده بودند با وجودی که درست کردن اعتقادها بر همه آنها واجب و لازم بود و بعضی هم التماس کردند از این فقیر که کتابی برای آنها بنویسم بلفظهائی که مأنوس طبعهای ایشان باشد...و نام این کتاب را هم ارشاد العوام گذاردم و آن را چهار قسمت کردم قسمت اول در شناختن خداوند و قسمت دویم در شناختن پیغمبران قسمت سیوم در شناختن امامان و قسمت چهارم در شناختن پیروان ایشان و نیکان و بزرگان.