نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت

280,000 تومان

نويسنده: عبدالرحيم ذاكرحسين

مطالب این کتاب در یک پیشگفتار و چهار قسمت (چهار مرحله مشروطیت) تدوین شده است. در قسمت اول که از مجلس اول شروع شده و به مجلس موسسان ۱۳۰۴ می رسد، از رویدادهای خارجی و داخلی کشور در نظام سیاسی و مجلس و مطبوعات به ترتیب وقوع و به تفصیل سخن گفته شده است. در قسمت دوم که به شهریور بیست ختم می شود جز درباره قانون مطبوعات آن هم به اختصار بحثی نشده است. در قسمت سوم که به نیمه اول سال ۱۳۳۲ ختم می شود، بیشتر به قوانین موثر در وضع مطبوعات و وقایع موثر در سرنوشت سیاسی کشور اشاره شده است و در قسمت چهارم هم که بخش اول آن تا سال ۱۳۴۲ به درازا کشیده شده، جز از مجلس (شورای ملی) و قانون مطبوعات و تاثیر آن قانون بر مطبوعات سخنی نرفته است و در بخش دوم این قسمت که تا ۲۲ بهمن ۵۷ به درازا می کشد با تفصیل بیشتری سخن به میان آمده است. در سخن پایانی کتاب هم از کیفیت مجلس و دلایل اثبات به هم پیوستگی مجلس و مطبوعات در طی دوران مشروطیت و جریان سیاسی که حاکم بر مشروطیت و به طور کلی سرنوشت کشور بوده، مطالبی بیان شده است. سرفصل های کتاب حاضر شامل موضوعات زیر است: ـ پیشینه قدرت های سه گانه در جامعه ایران و نقش هر یک در نهضت مشروطیت ـ نیمه نخست از مرحله اول مشروطیت (مرحله اول مشروطیت ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۴) ـ نیمه دوم از مرحله اول مشروطیت ـ مشروطیت در عصر رضاشاه پهلوی (مرحله دوم مشروطیت ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰) ـ مرحله سوم مشروطیت (۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲) ـ مجلس سیزدهم قانون گذاری و مطبوعات و احزاب سیاسی ـ مجلس چهاردهم قانون گذاری ـ نهضت ضد تجزیه آذربایجان ـ مجلس پانزدهم ـ مجلس شانزدهم قانون گذاری ـ مجلس هفدهم قانون گذاری ـ نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران ـ نیمه اول از مرحله چهارم مشروطیت (۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷)