دره نجفی

در علم عروض بدیع قافیه
از نجفقلی میرزا آقا سردار
با تصحیح و تعلیقات و حواشی حسین آهی
با دو مقدمه از استاد امیری فیروزکوهی و دکتر مهدی حمیدی
چاپ ۱۳۶۲
۲۸۷ص
جلد نرم
کمیاب