خلاصه کتاب پرسش خدا از آرماند ام. نیکولی

کتاب پرسش خدا که توسط آرماند ام. نیکولی نوشته شده است مانند گفتگویی است که بین بنیانگذار روانکاوی ملحد، زیگموند فروید، و معذرت خواهی مشهور مسیحی و آتئیست سابق، سی. اس. لوئیس در جریان است. در سراسر کتاب، ما در مورد دیدگاهی که هر دو مرد نسبت به خدا، شر، اخلاق، عشق و مرگ داشتند، می آموزیم. در زیر نکات برجسته آمده است. خداوند لوئیس اضافه کرد که در میان کسانی که ایمان دارند، تقسیم بندی دیگری وجود دارد: یک گروه، هندوها، معتقدند "خدا فراتر از خیر و شر است". گروه دیگر، یهودیان، محمدیان و مسیحیان معتقدند: «خدا قطعاً «خوب» یا «عادل» است، خدایی که طرفداری می‌کند، عشق را دوست دارد و از نفرت متنفر است.» جهان بینی کتاب مقدس می گوید: «خدا جهان را آفرید. . ....

ادامه مطلب