خلاصه کتاب «پیروزی درمان: کاربردهای ایمان پس از فروید» اثر فیلیپ ریف

«پیروزی درمان: کاربردهای ایمان پس از فروید» که توسط جامعه‌شناس فیلیپ ریف در سال 1966 نوشته شده است، اثری مهم است که تغییر ارزش‌های اجتماعی و ظهور انسان روان‌شناس را پس از تفکر فرویدی بررسی می‌کند. ریف معتقد است که جامعه غربی با جدا شدن از تعهدات سنتی مذهبی و اخلاقی، شاهد تعالی فرهنگ درمانی است. او استدلال می کند که جامعه در حال گذار از جامعه ای است که بر اصول و نظم اخلاقی مشترک تمرکز دارد، به جامعه ای که بهزیستی روانشناختی فردی اولویت دارد. نویسنده ادعا می‌کند که تأثیر فروید راه را برای «پیروزی» تفکر درمانی هموار کرده است، و رضایت شخصی و خوشبختی را بر آرمان‌های جمعی و اصول اخلاقی مشترک ترجیح می‌دهد. در این دنیای جدید، درمان، به جای ایمان، به ابزار...

ادامه مطلب