در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کالیبان و ساحره (زنان، بدن و انباشت بدوی)

145,000 تومان

   سیلویا فدریچی

   مهدی صابری

ساحره‌کشی یکی از مهم‌ترین رخدادها در توسعه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری و شکل‌گیری پرولتاریای مدرن بود. چرا که به‌کارگیری کارزار ترور علیه زنان، که به هیچ پیگرد دیگری شبیه نبود،‌مقاومت دهقانان اروپایی را در برابر یورشی که اشراف و دولت علیه آنان راه انداختند ضعیف کرد، آن هم در زمانی که اجتماع دهقانی پیش از آن بر اثر فشار مضاعف خصوصی‌سازی زمین، افزایش مالیات، و توسعه‌ی کنترل دولتی بر هر سویه از حیات اجتماعی‌اش در حال فروپاشی بود. ساحره‌کشی دو دستگی میان زنان و مردان را عمیق کرد، به مردان آموخت که از قدرت زنان بترسند، و جهان آداب‌و رسوم، باورها، و موضوعات اجتماعی‌ای را نابود کرد که وجودشان با انضباط‌کاری سرمایه‌داری ناسازگار بود، و بدین‌گونه عناصر اصلی بازتولید اجتماعی را بازتعریف کرد.