نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

فردوسی پاکزاد

180,000 تومان
عباس شوقی

فردوسی فرزانه سراینده ای بود انقلابی، انقلابی نه بمفهوم امروز و نه باین اندیشه که توده مردم را بشورش و آشوب و خون ریزی بکشاند، او انقلابی بود، اندیشه های سیاسی داشت، با چگونگی گردش دستگاه شهریاران گوناگون و پراکنده زمان خود و راه و روش ناهنجار فرمانروایان و سرداران ملوک الطوایف روزگار خویش نمی توانست همساز و دمساز باشد. او تنها بر آن نبود که نامه باستان و یا داستان هائی که بدستش رسیده و یا از این و آن شنیده است بنظم آورد. او این نظم و این داستان ها را بهانه و دست آویز ساخت تا بتواند آنچه در دل دارد بی پروا بگوید، خرده گیرد و همگان را آگاه کند که چه راهی برای زندگی آزاد در پیش گیرند و بدانند که چگونه در جستجوی خوشبختی و آزادگی تا آنجا که حق هر کس است پیش بروند.