نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

روح القوانین (۲جلدی)

600,000 تومان
منتسکیو ترجمه: علی اکبر مهتدی

کتاب روح القوانین منتسکیو شامل سی و یک فصل است. با پیشرفت اثر از یکپارچگی فصول آغازین کاسته می شود. فصل اول تاهشتم به تعریف قوانین طبیعی و بشری و طبیعت حکومت ها و اصول حکومت ها و نحوه تناسب بین قوانین با اصول حکومت ها و فساد اصول حکومت هاست. در فصل های نهم تا سیزدهم به بررسی قوانین و رابطه شان با نیروی دفاعی دولت ، با آزادی و امنیت و با ابزارهای حکومتی(مالیات ها و درآمدهای عمومی) می پردازد.نظریه آزادی سیاسی که از طریق تقسیم قوا می تواند تنظیم شودد از این پنج فصل نتیجه می شود. از فصل چهاردهم الی آخر نیز به بررسی تاثیر شرایط اقلیمی و خاک و اعتقادات مذهبی و پول و تجارت و جمعیت بر قانونگذاری و همچنین نحوه تدوین قوانین می پردازد. یکی از مهمترین قسمت های روح القوانین نیز میتوان مدیحه سرایی های وی از نظام سیاسی انگلستان دانست که وی نهادهای آزادی در انگلستان را معلول این نهادها می داند. قانون در نظر منتسکیو به وسیعترین مفهوم خود عبارت از روابطی ضروری هستند که از طبیعت موجودات ناشی می شوند، در این معنی همه موجودات قوانی خاص خود را دارند. انسان در امور مربوط به خود علاوه بر قانون طبیعی، دارای قانونی است که ساخته خود اوست و قانون وضع شده نام دارد. قوانین طبیعی ثابتند اما قوانین وضع شده به تناسب آب وهوا و اقلیم و اخلاق و عرف و مذهب(روح کلی جامعه) متفاوت و نسبی هستند و از جامعه ای تا جامعه دیگر متفاوتند. قانون وضع شده خوب آن است که با قوانین طبیعت تغایری نداشته باشد. منتسکیو غایت حکومت را صلح و امنیت می داند و شرط اصلی نیل به این غایت را اعتدال می داند و نتیجه می گیرد که روح قانونگذاری باید مبتنی بر اعتدال باشد.وی مشهورترین منادی تفکیک قواست و معتقد است بدون تفکیک قوا آزادی محقق نمی شود و با ید فاتحه همه چیز را خواند. وی حکومت ها را بر سه نوع جمهوری، مشروطه، استبدادی تقسیم می کند ام اوی معتقد است اصلا نوع استبدادی، حکومت نیست.