نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تاریخ بیگدلی – شاملو (۳ جلدی در ۲ مجلد)

تومان
تألیف پروفسور غلامحسین بیگدلی

تاریخ بیگدلی نام مجموعه کتابهائی می‌باشد که دکتر غلامحسین بیگدلی با همیاری دکتر محمد رضا بیگدلی در مدت چندین سال با تحقیق و بررسی در تاریخ گذشتگان و انجام مسافرتهای مختلف و مصاحبه و یاری افراد ایل جلیل بیگدلی توانسته‌اند مستندات خوبی را که نشانه بوجود آمدن خاندان بیگدلی و نحوه مهاجرت این ایل و آنچه بر آنها در این یکهزار سال گذشته، گذشته است جمع آوری و جهت بهره برداری دیگران در تاریخ ثبت نمایند.

کتاب حاضر از جهت موضوعی، یک کتاب سه بعدی در فن تاریخ است که از یک سو به "تاریخ ادبیات و هنر" از سوی دیگر به "تاریخ خاندانی" و از سویی به "علم رجال و شخصیت شناسی"، مرتبط می شود. از جهت تاریخ خاندانی و نیز تاریخ ادبیات، مقدمه ی این مجلد را در برگرفته است، و از جهت رجالی و شرح حال شاعران و نویسندگان و خوشنویسان نیز، ترجمه ی چهره های آشنای بزرگان این ایل بزرگ را در سه فصل مستقل (فصل اول مربوط به دوره ی صفویه، فصل دوم مربوط به دوره ی افشاریه، زندیه و قاجاریه و فصل سوم از انقلاب مشروطیت تا امروز) را شامل می شود.