در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

راحه الصدور و آیه السرور در تاریخ آل سلجوق

500,000 تومان

نویسنده: محمد بن علی بن سلیمان راوندی

مصحح: مجتبی مینوی

کتاب راحه الصدور و آیه السرور یکی از کتابهای مفید و مهمی است که در قرن ششم تألیف یافته و مؤلف آن نجم الدین ابی بکر محمدبن علی بن سلیمان راوندی از دانشمندان و خطاطان و هنرمندان روزگار خویش بوده است.

خاندان مؤلف در عراق به حسن خط و انواع هنر از تذهیب و تجلید و ادب عربی و پارسی آراسته و معروف بوده اند و خال او تاج الدین ابوالفضل احمدبن محمد بن علی راوندی از فقها و دانشمندان عراق به شمار می رفته و در خط و لغت و فقه و خلاف و تفسیر و حدیث و لغت و شعر پارسی و تازی استاد و واعظ و مذکر و مدرس چند مدرسه در شهر همدان بوده و مصنف مدت ده سال در خدمت او به سر برده و کسب فضل و معرف کرده و در همین روزگار عیون شهرهای عراق را پیموده و فن خط و تذهیب و تجلید آموخته و از این راه کسب معاش می نموده است.