خلاصه کتاب ژیژک و الهیات از آدام کوتسکو

ژیژک و هگل ژیژک یک هگلی معروف است. تفسیر او از دیالکتیک هگل این است که نفی (یا آنتی تز) نه تنها گسست ایجاد شده را التیام می بخشد، بلکه چارچوبی را که در آن آنتی تز به عنوان «صرفاً» گسست ظاهر می شود، حذف می کند. «نفی نفی» است. . . چیزی جز تکرار در خالص ترین حالت آن نیست. سپس، در حرکت دوم، همین حرکت به سادگی تکرار می شود. برای درک این موضوع، ژیژک دو مثال (مذهبی، سیاسی) می آورد. دین مربوط به مرگ مسیح است. اولین تفسیر از این واقعه قانونی است. گناهی وجود دارد که باید پرداخت شود، و با پرداخت بدهی ما برای ما، مسیح ما را نجات داد (و بنابراین، برای همیشه ما را مدیون کرد). از منظر مشارکت گرا، برعکس، مردم...

ادامه مطلب