خلاصه کتاب در مورد تابو علیه دانستن اینکه شما کی هستید از آلن واتس

این کتابی درباره آخرین تابوهای اجتماعی است. جنسیت و مذهب تابوهای قبلی بودند. بزرگترین خطر امروز خودشناسی است – حالتی از تعجب که ما کی هستیم و از کجا آمده ایم. واتس اعتراف می کند که رازهای خرابکارانه ای در کتاب مقدس وجود دارد، اما آنها به قدری در نمادهای پیچیده و شیوه های تفکر باستانی درهم آمیخته شده اند، که مسیحیت برای یک فرد مدرن غیرقابل دسترس شده است، مگر اینکه شما آن را به خوبی و تقلید از مسیح کم کنید. اما هیچ کس نمی داند چگونه به آن دست یابد. فقط به ما گفته شده است که شما باید هدیه ای از طرف خدا به نام "فیض" داشته باشید، که به نظر می رسد به صورت خودسرانه به مردم داده می شود. بیماری شگفت انگیز پس...

ادامه مطلب