مقاله ی “آیات و واقعیت: آنچه قرآن واقعاً در مورد یهودیان می گوید”

اسرائیل شرنزل، تحلیلگر ارشد سابق بخش عربی بخش تحقیقات آژانس امنیت اسرائیل است. او در حال حاضر در دانشگاه تل آویو در گروه مطالعات عربی و اسلامی تدریس می کند. تحقیقات او تفکر مدرن اسلامی (به ویژه مدرنیسم اسلامی و اخوان المسلمین)، اسلام باستان و روابط یهودی و مسلمانان در قرون وسطی را در بر می گیرد. شرنزل همچنین درباره مفهوم جهاد جهانی و مظاهر آن در دهه های اخیر تحقیق کرد. معرفی مسئله نگرش قرآن به یهودیان صرفاً یک موضوع نظری-آکادمیک نیست. به دلیل محوریت قرآن در زندگی مسلمانان و جوامع مسلمان در گذشته و حال، این پرسش تأثیری اساسی در شکل‌گیری نگرش نسبت به یهودیان داشته و هنوز هم دارد. درست است، این تنها عامل نیست و موارد روزمره بیشتری نیز وارد بازی می شوند....

ادامه مطلب