خلاصه رمان کنت مونت کریستو اثر الکساندر دوما (۱۸۰۲-۱۸۷۰)

حماسه ورق برگردان دوما زندگی ادموند دانتس را دنبال می کند که او از یک مرد جوان با آینده درخشان خود - نامزدی زیبا، ارتقاء شغلی جدید و جیبی پر از پول - به زندانی ناامید قربانی شده توسط سه حسود و حسود می رود. اغوا کننده مردان زمانی که دانتس در زندان است، از گنجینه عظیمی که در جزیره کوچک مونت کریستو پنهان شده است، آگاهی پیدا می کند. او سپس فرار می کند، گنج را پیدا می کند و خود را به عنوان کنت مونت کریستو دوباره اختراع می کند تا با دقت نقشه پیچیده انتقام را تنظیم کند. زیبایی بزرگ نوشته دوما در خود طرح انتقام نیست، بلکه در فضایی از فرهنگ فرانسوی پالایش شده است - باله، اپرا، هنر زیبا، شعر، و...

ادامه مطلب